ارتوز مچ پا AFO یکی از وسایل کمکی رایج در کودکان فلج مغزی

 AFOها در قدیم متناسب با نوع کفش طبی و از جنس چرم و فلز ساخته می شدند، که این مورد باعث سنگین شدن، ناخوشایندی و عدم کارایی در حفظ وضعیت درست مچ پا می شد. مدت زیادی طول کشید و میزان تقاضا برای استفاده از آنها کاهش یافت تا زمانیکه کفش و ارتزهای چرمی از جنس نرم تر ساخته و تغییر شکل یافتند.

دسته بندی: 
كاردرمانى غرب