کاردرمانی

برتري جانبي چيست؟

كاردرماني ذهني

ترجیح دراستفاده ازسمت راست یا سمت چپ بدن،رشد برتری جانبی یا جهت یابی،کودکان را قادر میسازدتا ازبدن خود آگاهی یابند که به نوبهٔ خود در فعالیتهای هماهنگ مهم است.

کودکانی که به نظر میرسد دربدست آوردن مفهوم برتری جانبی کند هستند،ممکن است با دادن آموزش ویژه در این زمینه تقویت شوند.

طی تحقیقات انجام شده کودکانی که دارای اختلالات یادگیری هستند ممکن است در برتری جانبی خود دچار مشکل باشند.یکی از این نمونه ها به نام برتری جانبی متقاطع است.

تفاوت نوروفیدبک و بیو فیدبک چیست؟

كاردرماني فلج مغزي

- در اصل نوروفیدبک یک نوع از بیوفیدبک است که به آن بیوفیدبک مغزی یا بیوفیدبک EEG می گویند. 

 

- مکانیسم عمل آنها شبیه به هم است ولی اصطلاح بیوفیدبک بیشتر برای آموزش بازخورد فیزیولوژیک بدن به کار می رود در حالی که نوروفیدبک برای آموزش بازخورد امواج مغزی استفاده می شود.

 

- نوع سنسور  برای هر روش متفاوت است و بسته به ویژگی مورد اندازه گیری دارد.

 

بيوفيدبك چيست؟

كاردرماني شناختي

- بیوفیدبک روشی است که طی آن افراد می توانند با استفاده از بازخورد دقیقی که از بدن خود می گیرند کارکرد بدنی خود را تنظیم کنند. 

 

- این روش أموزشی به فرد کمک می کند که کارکرد فیزیولوژیک خودکار بدن خود را با هدف خاصی تحت کنترل بیشتری در آورد. 

 

- در این روش حسگرها یا سنسورهای مخصوصی به بدن متصل می شوند و به طور دقیق گزارشی از فعالیت بدن ما به دستگاه تقویت کننده ارسال می کنند که توسط نرم افزار مربوطه در مانیتور قابل دیدن است. 

 

تقویت همکاری کودکان مبتلا به بیش فعالی و عدم توجه تمرکز در انجام تکالیف مدرسه

درمان بيش فعالي

 - افزایش توجه :

 

 

• انتخاب زمان مناسب: زمانیکه کودک  خسته، گرسنه و خواب آلود نباشد، وقت انجام تکالیف است. 

اگر در حال تماشای تلویزیون است یا اجازه دهید که کامل تماشا کند و بعد سر تکالیف بنشیند، یا دیدن تلوزیون  به بعد انجام  تکالیف موکول شود. 

 

 

• مکان مناسب :جلوی تلوزیون، در اتاقی که بقیه خانواده مشغول صحبت و... هستند، جای مناسبی برای انجام کارهای مدرسه نیست، حواس این کودکان به راحتی پرت می‌شود و تمرکز مجدد برایشان سخت است. پس جایی را براي انجام تکالیف در نظر بگیرید که محرکهای محیطی کمتر باشد. 

 

حس تعادلي چيست؟

كاردرماني جسمي كودكان

حس تعادلی قدرتمندترین و مهمترین حس ماست. راحتتر است که آنرا به عنوان حس «تعادل و حرکت» در نظر بگیریم .حس تعادلی به این سؤال پاسخ میدهد که «من نسبت به سطح زمین، کجا قرار گرفته ام؟» حس تعادلی بوسیله ی دریافت محرک از نیروی جاذبه از طریق گیرنده های گوش داخلی به شما اجازه میدهد که بدانید آیا شما صاف ، افقی، در حال حرکت و یا درحال افتادن هستید. این اطلا عات سپس برای پردازش به مغز شما فرستاده میشوند. مغز شما اطلا عاتی در مورد قرارگیری بدن شما نسبت به زمین به سمت اعصابی که با عضلا ت ارتباط دارند و مسئول حفظ حالت صاف بدن شما هستند میفرستد.

حس عمقي چيست؟

توانبخشي شناختي

حس عمقی به ما اطلا عاتی در مورد این که ما چگونه حرکت میکنیم و اندام ما در ارتباط با بدن مان کجا هستند میدهد. هدف اصلی حس عمقی فراهم کردن آگاهی از وضعیت بدن برای کمک به کنترل حرکتی و برنامه ریزی حرکتی است. گیرنده های عمقی در عضلا ت، مفاصل، لیگامانها ، تاندونها و بافت رابط هستند. این گیرنده ها بصورت پیوسته پیامهایی به مغز در مورد وضعیت بدن ما حتی زمانی که حرکت نمیکنیم ارسال میکنند. زمانی که این را میخوانید اغلب نشسته اید، پاها را روی هم انداخته اید یا باز کرده اید، به سمت جلو نشسته اید یا تکیه داده اید.

مشكلات پردازش شنيداري

كاردرماني شناختي

صدا (لرزش هوا) بوسیله گوشی خارجی دریافت میشود و هنگام ورود به گوش میانی به پرده گوش منتقل میگردد. صدا از زنجیره ossicular میگذرد (تشکیل شده از استخوانهای کوچک در گوش میانی) ، مایع درون مجاری نیمدایره را هنگامی که وارد گوش داخلی میگردد تحریک میکند و در حلزون گوش حرکت میدهد. در نهایت صدا به تکانه های الکتریکی تبدیل ميشود که بوسیله ی عصب شنوایی به ساقه ی مغز و سپس قشر مغز برده میشود.

پرسش: شایعترین علا ئم مشکلا ت پردازش شنیداری چیست؟

مشكلات پردازش حسي در نوزادان

بهترين كاردرماني تهران

 

مشكلات پردازش حسي در نوزادان

 والدین ممکن است نفهمند که رفتارهای خاصی که آنها در نوزاد میبینند در حقیقت میتواند ناشي از مشكلات پردازش حسي باشد. اغلب تا زمانی که کودک بزرگتر نشود و درمانگری شروع به پرسیدن سؤال درباره ی رفتار در کودک هنگام نوزادی نکند این تصویر واضح نمیشود. در اینجا تعدادی رفتارهایی که میتواند نشان دهنده ی مشکل نوزاد در زمینه ی پردازش اطلاعات حسی باشد وجود دارد: 

توسط دیگران آرام نمیشود. 

وقتی توسط دیگران نگه داشته میشود برایش خوشایند نیست 

اختلا ل حرکتی با پایه ی حسي چيست؟ ( اختلال پوسچرال- ديس پراكسيا)

كاردرماني ذهني كودكان

 

 اختلا ل حرکتی با پایه ی حسی زمانی ایجاد میشود که سیستم عصبی کودک حرکت و اطلا عات بدنی را پردازش و یکپارچه نمیکند که این در مهارتهای حرکتی کودک تداخل ایجاد میکند. اغلب این کودکان ناهماهنگ یا دست و پا چلفتی بنظر میرسند. اختلالات پردازش حسی به دو طبقه بندی تقسیم میشوند، اختلال حالت بدن و دیس پراکسیا که در ادامه به آن میپردازیم.

• اختلال حالت بدن ( پوسچرال )

طبقه بندي اختلال پردازش حسي

بهترين كاردرماني ذهني

١- اختلا ل تعدیل حسی ( SMD ) 

 گاهی سیستم عصبی به تحریکات روزمره ، به نسبت این تحریکات پاسخهای بسیار شدید یا بسیار کم میدهد. اختلا ل تعدیل حسی این شرایط را توصیف میکند. در اینجا سه زیر مجموعه از SMD شرح داده می شود:

•اختلا ل بیش پاسخ دهی حسی

  •اختلا ل کم پاسخ دهی حسی 

  •حس جویانه / مشتاق

٢- اختلا ل تشخیص حسی ( SSD)