آموزش

سالهای اولیه دوران کودکی از نظر تعداد زیادی از متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان ،دوره اساسی برای رشد عقلی و اجتماعی همه کودکان به حساب می آید.
آموزشهای ذهنی با راههای مختلف و بر طبق برنامه های گوناگونی انجام میگیرد . نوع خدمات ارائه شده بستگی به درجه خصو صیاتی دارد که کودک را از سایر کودکان متفاوت می سازد .
هر کودک باید تا به آن حد مورد آموزش قرار گیرد تا استعدادهایش به حد اکثر رشد خود برسد.

-) چه کودکانی به بخش آموزش ذهنی ارجاع داده می شوند؟

۱)مشکلات رفتاری
۲)مشکلات یادگیری
۳)مشکلات شناختی
۴)مشکلات حافظه
۵)مشکلات احساس و ادراک
۶)مشکلات انگیزه و هیجان

-) اهداف آموزش ذهنی:

۱)تقویت حواس پنجگانه و حافظه
۲)پرورش دقت دید و سرعت عمل
۳)پی ریزی اصول تفکرمنطقی
۴)تقویت خلاقیت
۵)آموزش مهارتهای خودیاری
۶)هماهنگ سازی حس بینایی و حرکت
۷)پرورش ادراک بصری
۸)درک ارتباط جزء و کل
۹)پرورش هماهنگی چشم و دست
۱۰)پرورش حافظه بینایی و افزایش دقت
۱۱)تقویت ماهیچه های کوچک و تقویت انگشتان
۱۲)رشد مهارتهای کلامی و مفاهیم فضایی
۱۳)تقویت ادراک و حافظه شنوایی
۱۴)رشد ذهنی و افزایش سرعت انتقال در ارتباط
۱۵)ایجاد توجه، تمرکز و دقت

-) اصول و ویژگیهای حاکم بر برنامه ریزی آموزشی:

۱)مطالب آموزش در حد توانایهای کودک
۲)طبقه بندی دقیق وظایف آموزشی از ساده به مشکل
۳)تاکید بر انگیزه ها جهت بالا بردن علاقه کودک در برابر محرکهای آموزشی
۴)ارزشیابی تواناییهاو ناتوانیهای کودک
۵)سرپرستی کودک در کسب مهارتهای عملی
۶)ایحاد خلاقیت و قوه ابتکار
۷)سازمان دادن دقیق در محیط کودک که در نهایت به یادگیری منجر می شود