توانبخشي تعادلي

حس تعادلي چيست؟

كاردرماني جسمي كودكان

حس تعادلی قدرتمندترین و مهمترین حس ماست. راحتتر است که آنرا به عنوان حس «تعادل و حرکت» در نظر بگیریم .حس تعادلی به این سؤال پاسخ میدهد که «من نسبت به سطح زمین، کجا قرار گرفته ام؟» حس تعادلی بوسیله ی دریافت محرک از نیروی جاذبه از طریق گیرنده های گوش داخلی به شما اجازه میدهد که بدانید آیا شما صاف ، افقی، در حال حرکت و یا درحال افتادن هستید. این اطلا عات سپس برای پردازش به مغز شما فرستاده میشوند. مغز شما اطلا عاتی در مورد قرارگیری بدن شما نسبت به زمین به سمت اعصابی که با عضلا ت ارتباط دارند و مسئول حفظ حالت صاف بدن شما هستند میفرستد.