حس تعادلي چيست؟

حس تعادلی قدرتمندترین و مهمترین حس ماست.

دسته بندی: 
كاردرماني جسمي كودكان