Taping و Strapping درمانی در فلج مغزى

دو نوع tape در توانبخشی استفاده می شود. درمانگران از tape ریجید برای محدود کردن حرکت در یک مفصل و یا برای حفاظت از مفصل در حین حرکات عملکردی استفاده می کنند در حالی که tape های منعطف و الاستیک کینزیولوژی، برای تسهیل الگوهای حرکتی استفاده می شود.

دسته بندی: 
كاردرمانى و گفتاردرمانى شمال تهران