مشکلات خواب کودکان

معمولاوالدین از مشکلات خواب کودکانشان شکایت دارند.دیر خوابیدن،نخوابیدن،کابوسهای شبانه و....ابتدا بایدعلت را بررسی کرد. شاید بدلیل جلب توجه،تاثیر دارو،اضطراب،ترس و.....باشد.بررسی این عوامل به انتخاب راه حل مناسب کمک خواهد کرد.

دسته بندی: 
گفتاردرمانى