خطاهاى پزشكي در بروز فلج مغزى

اشتباهات پزشكي در گذشته بخصوص در كشورهاى در حال توسعه علت بسياري از موارد فلج مغزي بوده است كه خوشبختانه در دهه گذشته اين خطاها بواسطه پيشرفت هاى پزشكى و فراواني وسايل جانبي و كمك تشخيصى بسيار كاهش پيدا كرده، موارد ذيل بخشي از خطاي هاي سيستم پزشكي را تشكيل مي دهد:

دسته بندی: 
مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى فلج مغزى