تغذيه در نوزادان نارس

به نوزادانی که قبل از ۳۷ هفته حاملگی متولد می شوند نوزاد نارس می گویند. هرچه سن حاملگی و وزن هنگام تولد این نوزادان کمتر باشد ، مشکلات آنان در بدو تولد و پس از ترخیص از بیمارستان بیشتر است.

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرمانى نوزادان