اولین واکسن بر پایه ژن برای اختلال طیف اوتیسم

پژوهشگران چینی با استفاده از تکنولوژی ویرایش ژن CRISPR-Cas9 یک واکسن جدید برای درمان اختلال طیف اوتیسم (ASD) توسعه داده‌اند که برای اولین بار در جهان به مرحله آزمایش بالینی رسیده است.

 

دسته بندی: 
واکسن اوتیسم، واکسن ژنی اوتیسم، درمان اوتیسم