والدين و كودك

جزو كدام والدين هستيد؟

بهترين مركز كاردرماني تهران

 والدین غیر فعال

 اینگونه والدین در ایجاد شادابی کودک هیچ نقشی ندارند و فرزندان آنها به نوعی یتیمان محسوب می شوند.

 

 والدین سلطه گرا

بیشتربه فکر برقراری رابطه عمودی هستن کنترل گرو نه تنها شادی کودک را تامین نمی کنند بلکه اینها را به افسردگی و پرخاشگری سوق می دهند.

 

 والدین نالان

اغلب گله شکایت می کنند و باعث خستگی روانی فرزندان می شوند.