جزو كدام والدين هستيد؟

 والدین غیر فعال

 اینگونه والدین در ایجاد شادابی کودک هیچ نقشی ندارند و فرزندان آنها به نوعی یتیمان محسوب می شوند.

 

 والدین سلطه گرا

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرماني تهران