کجی گردن مادرزادی ( تورتیکولی)

گردن کج ( کج گردنی)

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرماني غرب تهران