میلومننگوسل

میلومننگوسل ها ضایعاتی هستند همراه با اسپاینابیفیدا که اغلب دوطرف مهره ها گسترده می شوند یا با فقدان آرک مهره ای همراه هستند.

دسته بندی: 
بهترین مرکز کاردرمانی نوزادان, شهرزاد سلطان زاده, کاردرمانی غرب تهران