فلج مغزى در كودكان

اصطلاح )cerebral palsy(CP گروهی از اختلالات رشدی را تعریف می کند که از یک ضایعه غیر پیشرونده یا یک اختلال مغزی ناشی می شود. آسیب به یک یا چند ناحیه مغز ممکن است باعث فلج، اسپاستیسیته، یا کنترل غیر طبیعی حرکت یا پوسچر شود.

دسته بندی: 
كاردرمانى جسمى كودكان فلج مغزى