زردى در نوزادان نارس

زردی یکی از مشکلات شایع نوزادان نارس است. تقریبا ۸۰ درصد نوزادان نارس در هفته اول زندگی دچار زردی می شوند.

دسته بندی: 
كاردرمانى نوزاد نارس