تكامل حركات ظريف در كودكان

- مشت های گره کرده : در ابتدای نوزادی رفلکس گراسپ که پایه اولیه حرکات ظریف است با عث می شود نوزاد دست های خود را به صورت مشت کرده نگهدارد. از یک ماهگی به تدریجی این رفلکس از بین می رود و ۲ تا ۶ ماهگی دست ها دیگر بسته نمی مانند.

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تهران