تكامل حركات درشت در كودكان

 تکامل حرکات درشت از طرف سر به طرف پاها انجام می گیرد.

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرمانى تهران