برداشتن وسایل بدون اجازه

تکنیک های رفتار والدین با کودکی که بدون اجازه وسایل دیگران را برمی دارد

دسته بندی: 
توانبخشی تاک , بهترین توابخشی غرب