اختلال نوشتن و کاردرمانی

فرآیند دست نویسی به هماهنگی پیچیده مهارت های شناختی، ادراکی و حرکتی نیازمند است. این مهارت ها به خودی خود رشد نمی کنند و به آموزش، تجربه و تمرین قابل توجهی نیاز دارند. در دبستان ۳۰-۶۰ درصد وقت کودکان به تکالیف نوشتاری اختصاص می یابد.

دسته بندی: 
كاردرمانى ذهنى