کودک گوشه گیر

با کودکان گوشه‌ گیر چگونه رفتار کنیم؟

کمرویی و گوشه‌گیری کودکان به این شکل‌ها بروز می‌کند:

دسته بندی: 
بهترین تیم توانبخشی غرب