کمبود روی و اتیسم:

كمبود روي و اتيسم:
 

تحقیقات جدید حاکی از ارتباط بین اوتیسم و کمبود روی در مراحل اولیه تکامل رشد عصبي می‌باشد.

دسته بندی: 
بهترین تیم توانبخشی غرب