کاردرمانی در بیماری ام اس (MS)

وظیفه سیستم عصبی مرکزی عبارتست از: پردازش اطلاعات دریافتی و کنترل حرکات عضلات برای انجام کارهای خاص.

ام اس (multiple sclerosis) یا MS ، یکی از بیماری هایی است که موجب تخریب میلین اعصاب در سیستم عصبی مرکزی می شود.

دسته بندی: 
کاردرمانی در منزل , بهترین مرکز کاردرمانی , کاردرمانی سکته معزی