چگونه کودک خود را برای ورود فرزند دوم آماده کنیم؟

کودکان را باید برای تغییرات اساسی در خانواده آماده کرد.۴ ماه قبل از ورود نوزاد جدید آماده سازی را با کمک یک روانشناس شروع کنید.آماده کردن کودک برای ورود نوزاد جدید موجب شکل گیری روابط مناسب بین آنان می شود.

دسته بندی: 
بهترين مركز روانشناسي تهران