پیامدها و عواقب منفی تنبیه بدنی کودکان چیست؟

*والدین در تربیت فرزندان خود نیازمند فنونی هستند که بتوانند به کمک آنها به طرز مناسبی شیوه های عادتی کودکان را تغییر دهند.

دسته بندی: 
کاردرمانی کودکان , گفتاررمانی کودکان , تنبیه بدنی کودکان