هیدروسفالی و شانت

هيدروسفالي عبارت است از تجمع C.S.F به مقدار زياد در بطنهاي مغزي به علت اختلال در جريان يا جذب مايع نخاعي توأم با افزايش نسبي فشار آن و ندرتاً به علت توليد زياد C.S.F مي باشد .

دسته بندی: 
بهترین مرکز کاردرمانی , کاردرمانی نوزادان ,  هیدروسفالی