راههاي تعامل مثبت والدين با كودك وسواسي

علل وسواس را در قالب داستان و سناريو براي كودك توضيح دهيد مثلا كودكي هر گاه عصباني ميشد و كنترل خود را از دست ميداد به شستن مشغول ميشد و انقدر اين رفتار را ادامه ميداد كه زماني براي تفريح كردنش باقي نميماند.

دسته بندی: 
كاردرماني ذهني