تشنج در كودك فلج مغزى

بيماري صرع عبارت است از اختلال يا از بين رفتن موقتي هوشياري كه به صورت ناگهاني رخ ميدهد وغالباً همراه با حركات عضلاني كه ممكن است به صورت حركت ظريف پلك ها ظاهر شود و يا با تكان هاي خيلي شديد همراه باشد و تمام بدن را در برگيرد كه در فواصل سلامت ظاهري پيدا ميشود.

دسته بندی: 
مركز كاردرمانى فلج مغزى