استفاده از تار مو برای تشخیص بیماریهای ذهنی

 

 استفاده از تار مو برای تشخیص بیماری های ذهنی :

دسته بندی: 
بهترین تیم توانبخشی غرب