ارتباط افسردگی و تشخیص رنگها

دلیل خاکستری بودن فضا در زمان افسردگی مشخص شد:

 

دسته بندی: 
بهترين كاردرماني تهران