اختلال کمبود توجه- بیش فعالی (ADHD )

یک اختلال رفتاری رشدی است، معمولا کودک توانایی دقت و تمرکزبر روی یک موضوع را نداشته، یادگیری در او کند است و کودک از فعالیت های بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخوردار است .
این اختلال با فقدان توجه، فعالیت بیش از حد، رفتار های تکانشی، یا ترکیبی از این موارد همراه است .

دسته بندی: 
گفتار درماني غرب تهران ,كاردرماني غرب تهران روانشناسي كودكان