اختلال نامنظمی خلقی اخلال گرانه:

 

‍ اختلال نامنظمی خلقی اخلال‌گرانه :
( Disruptive Mood Dysregulation Disorder‪(DMDD)‬

دسته بندی: 
توانبخشی تاک , بهترین توابخشی غرب