آموزش کودکان عقب مانده ذهنی

آموزش کودکان عقب ‌مانده ذهنی از ابتدا گرفتار تغییرات، مباحثات، تعصبات و فشارهای زیادی بوده است.

دسته بندی: 
بهترین تیم توانبخشی غرب