نوروفیدبک

نقشه مغزی یا کیو ای ای جی (QEEG) چیست و چه فایده ای دارد؟

كاردرماني ذهني

- نقشه مغزی به نوعی جغرافی امواج مغزی را در سر نشان می دهد. به این معنی که نشان می دهد که هر طول موج در مغز  در چه مناطقی، با چه ویژگی و به چه میزانی و وجود دارد. 

 

- این نقشه به کمک نرم افزار کاملا تخصصی و مخصوصی به دست می آید.