تغذیه

گیاهانی برای درمان بیش فعالی کودکان

بهترین مرکز گفتار درمانی

سرویس سبک زندگی فردا: اختلال نقص توجه/ بیش فعالی یا به‌اختصار ADHD مشکلی است که بر حدود سه تا هفت درصد از کودکان تأثیر می‌گذارد و با بی‌توجهی نامناسب نسبت به سن و بیش‌فعالی و تحریک‌پذیری مشخص می‌شود. این بیماری، به عدم تعادل در متابولیسم ماده کاتکولامین در قشر مغز و اختلال در تنظیم مدار‌های نورونی دوپامینرژیک و نورادرنرژیک مربوط می‌شود. به نقل از سیناپرس بخوانید.