شناخت و زبان در كودكان فلج مغزى

به دلیل اینکه فلج مغزى توسط یک ضایعه کانونی در مغز ایجاد شده است، زبان و شناخت ممکن است تحت تاثیر باشد و یا نباشد، بستگی به این دارد که کدام ناحیه از مغز درگیر شده است(مثلا لوب فرونتال ویا تمپورال). ضایعه ای که لوب فرونتال را تحت تاثیر قرار می دهد ممکن است بر توانایی های شناختی

دسته بندی: 
بهترين گفتاردرمانى تهران