اختلال بلع يا ديسفاژى

 

تعريف ديسفاژي:

اغلب نتيجه اي از انواع اختلالات نورولوژيكي است كه ميتوانددرهر يك از مراحل بلع طبيعي ايجاد گردد.

علائم ديسفاژي:

v ناتواني در بلعيدن مواد غذايي و حتي بزاق دهان خودشان(شايعترين علامت)

v سرفه كردن در هنگام خوردن و نوشيدن يا بلافاصله بعد از آن

دسته بندی: 
گفتار درمانى بلع