زایمان زودرس و فعالیت مغز

زایمان زود هنگام موجب تغییردرفعالیت مغز نوزاد می شود.

بهترین تیم توانبخشی غرب

 

 زایمان زودهنگام موجب تغییر در فعالیت مغز نوزاد می شود.

مطالعات نشان می دهد زایمان زودهنگام موجب تغییر قابل توجه در عملکرد مغز نوزاد در طول زمان خواب می شود و می تواند بر سایر عملکردها هم تاثیر منفی داشته باشد.

محققان کلینیک شبکه مغز برگوفر فنلاند دریافتند زایمان زودهنگام می تواند موجب تغییر فعالیت مغز در طول خواب شود و بر سلامت مغز نوزاد هم در آینده تاثیر گذارد.