توانبخشی کودکان

توانبخشی فلج مغزی

کاردرمانی غرب تهران , کاردرمانی راه رفتن ،کاردرمانی سعادت آباد

توانبخشی اساس درمان تمام کودکان فلج مغزی است و شامل حیطه های مختلف کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی،ارتوپدی فنی است و با بسیاری دیگر از حیطه های پزشکی در ارتباط مستقیم است. در حیطه کاردرمانی درمان شامل تمرینات حرکتی، ذهنی و عملکردی و نیز استفاده از وسایل کمکی مانند بریس می باشد. هدف این است که کودک نهایتا وضعیت نشسته و ایستاده را کسب نموده و به کسب تحرک مستقل کودک کمک شود و در ضمن از دفورمیتی جلوگیری های ناشی از مشکلات اولیه جلوگیری گردد. توانبخشی متناسب با سبک زندگی خانواده برنامه ریزی می گردد.

توانبخشی چیست؟

کاردرمانی غرب تهران , کاردرمانی راه رفتن ، کاردرمانی سعادت آباد

توانبخشی به پروسه های تشخیصی و درمانی گفته می شود که با هدف توسعه ی حداکثری عملکردهای فیزیکی ، اجتماعی و شغلی فرد آسیب دیده یا ناتوان انجام می شود. هدف توانبخشی کسب استقلال فرد در حیطه ی فعالیت های روزمره زندگی ، مدرسه ، کار و زندگی اجتماعی است . این خدمات برای بسیاری از افراد آسیب دیده قابل استفاده است.
حیطه توانبخشی کودکان: