تاخير گفتار

تكامل زبان در كودك

بهترين گفتاردرمانى تهران

تكامل زبان به معنی درک و تولید نمادهای (Symbols) معنیدار ارتباطی است. این تکامل نیزمثل سایر حیطه ها تدریجی است.

۱-گریه و خنده شیرخوار اولین ابزار ارتباطی او هستند شیرخواران از ابتدای تولد قادرند با انواع گریه ها گرسنگی، خستگی و درد خود را به مراقبین خود اعلام کنند و از حدود ۲ ماهگی نیز رضایت و شادی خود را با خنده ابراز می دارند.