۹۰ درصد انحرافات چشمی مادرزادی قابل درمان است

استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: ۹۰ درصد موارد انحرافات چشمی مادرزادی با یک تا ۳ بار جراحی درمان می شود و بهترین زمان درمان، تا دو سالگی است

.

دسته بندی: 
کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی فلج مغزی