پيشگيرى از تولد كودك فلج مغزى

در زير به برخى اقدامات جهت به حداقل رساندن احتمال بروز فلج مغزى در دوران باردارى اشاره شده است:

• انجام برنامه هاي كاهش استرس و فشار رواني در دوره بارداري

دسته بندی: 
بهترين مركز درمان فلج مغزى