پردازش حسي يا يكپارچگي حسي چيست؟

پردازش حسی یا یکپارچگی حسی به وظیفه ی سیستم عصبی در زمینه ی گرفتن تمام اطلاعات اطراف ما از طریق حسهای ما (حرکت، لامسه ، بویایی، چشایی،بینایی و شنوایی ) و سازماندهی اطلاعات به نحوی که ما بتوانیم به آن معنی بدهیم و براساس آن عمل کنیم اشاره دارد.

دسته بندی: 
مركز كاردرماني كودكان