٣٠ بازی برای تقویت هماهنگی چشم و دست

 ۱- بازی دارت

۲- توپ و راکت

۳- توپ و قاشق

۴- قلاب و ماهیگری

۵- بازی پرتاب حلقه

۶- کارت دوخت

۷- مهره و نخ

۸- مازها

۹- پازل

۱۰- مینی بسکتبال

۱۱- بولینگ

۱۲- گرفتن و پرتاب توپ

۱۳- پیچاندن نخ دور قرقره

دسته بندی: 
کاردرمانی غرب تهران