هيدروسفالى

 

هيدرو سفالي در نتيجه افزايش مايع مغزي- نخاعي در بطنهاي مغزي به دنبال عدم توازن در ميزان توليد و جذب مايع مغزي-نخاعي، ايجاد مي شود. اين عارضه ممكن است در اثر ممانعت بطنها از خروج مايع مغزي- نخاعي، بد شكلي آرنولد- كياري يا به ندرت يك تومور، بوجود آيد.

دسته بندی: 
كاردرمانى فلج مغزى