نقش استرس بر لکنت زبان کودکان

 

مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: رفتار والدین، انتظار بیش از حد سن و توان کودک، سخت گیری، استرس‌های محیط از جمله عوامل محیطی در لکنت زبان کودکان به شمار می‌رود.

دسته بندی: 
بهترین مرکز گفتار درمانی