نقشه مغزی یا کیو ای ای جی (QEEG) چیست و چه فایده ای دارد؟

- نقشه مغزی به نوعی جغرافی امواج مغزی را در سر نشان می دهد. به این معنی که نشان می دهد که هر طول موج در مغز  در چه مناطقی، با چه ویژگی و به چه میزانی و وجود دارد. 

 

دسته بندی: 
كاردرماني ذهني