نشانه هاي هشداردهنده طيف اوتيسم

در متن زیر نشانه های هشدار دهنده از اختلال در طیف اوتیسم در اوایل کودکی ذکر شده است: ۱.این کودکان به ندرت ارتباط چشمی با دیگران برقرار می کنند. ۲.قایم موشک یا دالی موشه بازی نمی کنند. ۳.به چیزهایی که علاقه مند هستند اشاره نمی کنند.

دسته بندی: