ندول چیست ؟

ندول ها اجرام متقارن و بزرگی (جرم به معنای توده است ،نه سرطان)هستند که در میانه ی تارهای صوتی ایجاد می شوند.

دسته بندی: 
گفتار درمانى حنجره