ناتوانی های یادگیری به چه مشکلاتی گفته می شود

● ناتوانی های یادگیری به چه مشکلاتی گفته می شود ؟؟؟؟ آنهایی که تشخیص داده شده دچار مشکل ناتوانی یادگیری هستند، ممکن است درابتدا دچار ترس و واهمه شوند.

دسته بندی: 
كاردرمانى